INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om individens personliga integritet och är mån om att personuppgifter behandlas på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. Vi har antagit denna Integritetspolicy i syfte att informera dig om hur vi sparar dina personuppgifter. Om du på något vis ska lämna personuppgifter till oss uppmanar vi dig att först läsa igenom denna Integritetspolicy. Denna Integritetspolicy omfattar all vår behandling av personuppgifter, oavsett hur dessa inhämtats.


Personuppgifter som vi samlar in behandlar personuppgifter om dig när du efterfrågar en offert från oss, när avtal ingås med en viss entreprenör och – i de fall när vi agerar entreprenör- sådana uppgifter som krävs för att fullgöra uppdraget enligt uppdragsavtalet.  Normalt så kan följande kategorier av personuppgifter komma att inhämtas:

  • identifieringsuppgifter: namn och personnummer,

  • kontaktuppgifter: adress, telefonnummer, mailadresser

  • betaluppgifter som framgår vid betalning av fakturor och i förekommande fall vid en kreditupplysning

  • IP-adress, cookies och övrig trafikdata vid besök på hemsidan,


I undantagsfall kan också känsliga uppgifter komma att behandlas, främst uppgifter om handikapp eller sjukdom).

Personuppgifterna samlas i de flesta fall in med dig som uppgiftslämnare. Personuppgifter kan därutöver komma att kompletteras, inhämtas samt kontrolleras 


Användandet av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen är att fullgöra förpliktelser inom vår verksamhet gentemot dig som kund (eller dig som är på väg att bli kund), myndigheter och i förekommande fall till våra underentreprenörer.

Vi behandlar enbart sådana personuppgifter som vi har en laglig grund för att behandla. När du kontaktar Oss för första gången ber dig att samtycka till att vi får behandla dina uppgifter. I de flesta fall är dock den lagliga grunden det avtal som Vi har ingått – eller är på väg att ingå- med dig.

Personuppgifter kan även komma att användas vid marknadsföring på grundval av vårt berättigade intresse att kommunicera med våra kunder. Personuppgifterna kan slutligen komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser som åligger oss enligt lag.

Om du enbart besöker vår hemsida samlas och behandlas inga andra personuppgifter än cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Vi använder så få cookies som möjligt på vår hemsida för att bibehålla en bra tjänst. Det finns två sorters cookies, ”vanliga” cookies och sessionscookies. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga cookies sparas på din dator en längre tid. Vi använder cookies för att kunna räkna antalet användare och omfattningen av trafiken på vår hemsida. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den. Som användare kan du stänga av möjligheten att spara cookies på din dator via din webbläsarens inställningar. Vill du ha mer information kan du besöka Post- och Telestyrelsens hemsida (www.pts.se). Om dessa cookies innehåller personuppgifter behandlar Vi också dessa i enlighet med vårt berättigade intresse.


Samtycke

Om du har lämnat samtycke till en viss behandling av personuppgifter står det dig fritt att återkalla samtycket genom att ta kontakt med oss. Även om samtycket återkallas har Vi rätt att behandla sådana uppgifter som är nödvändiga för att fortsätta behandling på grundval av andra rättsliga grunder, såsom att fullgöra ett pågående avtal mellan dig och oss.


Mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part som vi har en affärsrelation med (till exempel IT-leverantör eller underentreprenör) och myndigheter. Merparten av ovanstående mottagare är att betrakta som självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets eller myndighetens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Personuppgifter lämnas inte ut till en sådan part som befinner sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).


Säkerhetsåtgärder

Vi har vidtagit lämpliga tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att personuppgifter endast behandlas av behörig personal och att förhindra att personuppgiftsincidenter inträffar.

Dina rättigheter som behandlad

Om dina personuppgifter behandlas eller kommer att behandlas av oss har du rätt att begära information med besked om vilka personuppgifter som vi behandlar. Det är också möjligt för dig att begära att dina personuppgifter raderas, rättas eller att behandlingen begränsas. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

Är du missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Lagringsperioden

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ändamålen för behandlingen. Personuppgifter hänförliga till kundavtal sparas exempelvis så länge kundavtalet är aktivt och tio år därefter (på grund av den tioåriga reklamationsfristen i konsumenttjänstlagen). Vi arbetar också löpande med att gallra personuppgifter när de har blivit inaktuella och/eller när ändamålet för behandlingen har upphört.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig är Oh My Management Scandinavia AB, 559193-5878. Det innebär ansvar för den behandling som sker avseende personuppgifter. Har du några frågor eller synpunkter gällande Integritetspolicyn eller om personuppgiftsbehandlingen i övrigt kan du kontakta oss.